Ousorcing noszenia ręcznego próbek

„gońcy” szpitalni

Niektóre szpitale wspomagają się firmami zewnętrznymi, które realizują transport ręczny materiału biologicznego do laboratorium zamiast pielęgniarek. W takim przypadku koszty noszenia ręcznego przez gońców są wprost znane, zgodnie z ich aktualną wartością rynkową na podstawie wyników przeprowadzonych postępowań przetargowych. Koszty te przeanalizujemy na przykładzie szpitala posiadającego 400 łóżek oraz porównamy do kosztów wdrożenia poczty pneumatycznej w tym szpitalu.

Usługa „gońców” szpitalnych dotyczy okresu 1 roku (12 miesięcy) i została ograniczona do dni roboczych i drugiej i trzeciej zmiany (od godziny 14.35 do 7.00 dnia następnego) oraz dni wolnych od pracy (24 h każdej takiej doby). „Gońcy” szpitalni noszą materiał biologiczny do laboratorium w okresach zmniejszonej ilości pielęgniarek oraz ograniczonej ilości przeprowadzanych badań. W praktyce gońcy muszą zabezpieczyć transport materiału biologicznego do laboratorium w trakcie 6 864 h pracy szpitala dla okresu 12 miesięcy (78% ogólnego czasu), zaś pielęgniarki w trakcie 1 896 h pracy szpitala (22% ogólnego czasu). Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że jednak zdecydowana większość badań jest wykonywana w normalnych godzinach pracy szpitala, czyli od 7.00 do 14.35 w dni robocze (około 75% badań). Działalność „gońców” ma zatem charakter „dyżuru” (25% badań), w trakcie okresów zmniejszonej aktywności szpitala. Co bardzo istotne, stawka godzinowa dla firmy „gońców” jest praktycznie identyczna z minimalną stawkę godzinową brutto pracownika wymaganą przepisami prawa pracy. Wskazuje to na sytuację, w której z rachunku ekonomicznego wynika jednoznacznie, że firma „gońców” zapewnia nie więcej niż jednego pracownika w szpitalu w danym momencie w trakcie całego okresu świadczonych usług, gdyż w innym przypadku ponosiłaby znaczącą stratę na realizacji umowy.

Koszty ousorcingu noszenia – „gońców” szpitalnych

Koszty „gońców” szpitalnych dla szpitala posiadającego 400 łóżek wynosiły odpowiednio:

Rok 2017:
Kwota za 12-miesięczną usługę noszenia próbek: 101 315,15 zł, godzin: 6 864 h. Średnia stawka godzinowa 14,76 zł/h.
Informacje o przetargu na usługi gońca w 2017 roku

 

Rok 2018:
Kwota za 12-miesięczną usługę noszenia próbek: 122 287,10 zł, godzin: 6 856 h. Średnia stawka godzinowa 17,84 zł/h.
Informacje o przetargu na usługi gońca w 2018 roku

Struktura noszenia ręcznego
OkresNosząrokczaspróbek
[h][%][%]
dni robocze (I zm.)pielęgn.1 89622%75%
dni robocze (II, III zm.)gońcy4 10447%15%
sobota, niedziela, święta2 76031%10%
Gońcy łącznie:6 86478%25%
Suma łącznie:8 760100%100%

Outsorcing a poczta pneumatyczna – porównanie

 

Koszty:

 • W latach 2017 i 2018 szpital wyda na ręczne noszenie próbek materiału biologicznego ponad 220 tys. zł. Cena instalacji poczty pneumatycznej w szpitalu tej wielkości tj. 400 łóżek wynosi poniżej 200 tys zł. Oznacza to, że po dwóch latach instalacja zwróciłaby się szpitalowi w całości. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat działania instalacji szpital oszczędzałby ponad 100 tys. zł rocznie z tego tytułu. I to przy bardzo ostrożnej kalkulacji która nie uwzględnia faktu, że nadal 75% pracy związanej z noszeniem ręcznym wykonują pielęgniarki. Gdyby realnie wycenić koszty noszenia ręcznego przez pielęgniarki, to wniosek jest jednoznaczny – faktyczny koszt noszenia ręcznego w ciągu jednego roku jest wyższy niż cena instalacji poczty pneumatycznej.
 • W ciągu 12 miesięcy 2017 roku przyrost kosztów szpitala z tytułu noszenia ręcznego wyniósł ponad 20% z 101 tys. zł do 122 tys. zł! Tak szybki wzrost kosztów pracy, będzie przekładał się na coraz wyższe koszty usług noszenia materiału biologicznego przez firmy zewnętrzne. Jednocześnie będzie to powodować zwiększanie się opłacalności wdrożenia systemu poczty pneumatycznej.

 

Wady outsorcingu:

 • usługa „gońców” jest wyłącznie uzupełnieniem noszenia próbek przez pielęgniarki (tylko około 25% próbek jest noszonych przez gońców) – poczta pneumatyczna transportuje 100% próbek
 • wysokie koszty – szpital płaci również dodatkowo za „gotowość” gońców do pracy, kiedy próbki nie są pobierane, a gońcy siedzą czekając na zlecenia – koszt działania instalacji transportu pneumatycznego jest pomijalny (zużycie prądu podczas działania dmuchawy)
 • niska motywacja „gońców”, związana z równie niskim wynagrodzeniem – poczta pneumatyczna działa 24 h na dobę, 365 dni w roku
 • niedostateczna ilość „gońców” – w stosunku do faktycznych potrzeb, w praktyce dostępny jest tylko jeden goniec – transport pneumatyczny działa zawsze tak samo wydajnie
 • znaczące zjawisko „grupowania” próbek – w przypadku poczty pneumatycznej „grupowanie” nie występuje
 • stale rosnące koszty outsorcingu związane ze wzrostem płacy minimalnej – nie dotyczy automatycznych systemów transportowych

 

Zalety outsorcingu:

 • częściowe odciążenie pielęgniarek – jednak zawsze w stopniu nieporównywalnym z pocztą pneumatyczną
 • zaliczanie kosztów „gońców” do bieżących kosztów eksploatacyjnych – poczta pneumatyczna to praktycznie zawsze nakłady inwestycyjne
 • szybkie wdrożenie – w stosunku do czasu budowy instalacji poczty pneumatycznej

Outsorcing – doświadczenia praktyczne

Znasz inne przykłady outsorcingu noszenia ręcznego lub jesteś w stanie określić ich koszt. Podziel się z nami i innymi czytelnikami portalu Twoim praktycznym doświadczeniem w tym zakresie. Napisz do nas – podaj jakiego szpitala dotyczy przykład i jakie koszty są ponoszone (miesięcznie, rocznie). Jak zmieniają się one w czasie? Twoje doświadczenie i wiedza może posłużyć innym.