Poczta pneumatyczna SIWZ dla szpitali

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis instalacji poczty pneumatycznej w szpitalu obejmujący wymagania ogólne, architekturę i cechy systemu, budowę dostarczanych stacji i ich wyposażenie, zagadnienia bezpieczeństwa, czystości, stosowanych pojemników, rodzaju rurociągów pocztowych, dmuchaw, jednostki nadzorującej system i jej oprogramowania, pomieszczenia rozdzielni systemowej. Udostępniony opis wymagań może zostać wykorzystany w trakcie przygotowywania Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla systemu poczty pneumatycznej w każdym szpitalu – niezależnie od jego wielkości. Jeśli w pewnych przypadkach uzasadnione byłoby umieszczenie w SIWZ bardzo szczegółowych rozwiązań technicznych lub zagadnień bezpieczeństwa – więcej informacji znajdą Państwo w poniższych linkach:

Poczta pneumatyczna – zasada działania i budowa systemu

Poczta pneumatyczna – projektowanie

Poczta pneumatyczna – bezpieczny transport materiału biologicznego i leków

(CPV):

31.21.30.00-2 – Urządzenia przesyłowe
44.16.10.00-6 – Rurociągi
44.16.22.00-5 – Rurociągi przesyłowe
45.21.51.40-0 – Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45.23.11.00-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45.23.11.12-3 – Instalacja rurociągów
45.23.20.00-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.10.00-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.56.00-4 – Instalacje niskiego napięcia
45.31.62.00-7 – Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45.35.00.00-5 – Instalacje mechaniczne
45.45.00.00-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
51.51.14.00-1 – Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych
60.30.00.00-1 – Usługi przesyłu rurociągami
71.00.00.00-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Opis Przedmiotu Zamówienia

PFU

Kryteria Wyboru Ofert

Kryteria wyboru ofert poczty pneumatycznej zgodne z aktualnymi wymaganiami przetargów publicznych oraz Dobrymi Praktykami Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie. W dokumencie uwzględniono także kryteria poza cenowe tj. bezpieczeństwo i jakość. Wszystkie wskazane kryteria zawierają precyzyjne informacje dla dostawców odnośnie sposobu weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w ofertach, oczekiwanych cech przedmiotu oferty oraz w jakim zakresie będą one brane pod uwagę przy przyznawaniu punktacji w tym kryterium. Zaproponowane kryteria wyboru oferty mogą zostać wykorzystane w trakcie przygotowywania Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla systemu poczty pneumatycznej w każdym szpitalu – niezależnie od jego profilu i sposobu użytkowania instalacji. Dlaczego te kryteria powinny znaleźć się w SIWZ, a nie np. długość gwarancji, koszt serwisu, czy termin realizacji? W naszej ocenie wydłużenie okresu gwarancji nie przynosi oczekiwanego, pozytywnego skutku dla szpitala, o ile nie są zatrzymane odpowiednie kwoty gwarancyjne i nie ma alternatywnego dostawcy usług serwisowych. Niekompatybilność produktów różnych producentów powoduje, że szpital w większości przypadków nie ma realnej możliwości zlecenia serwisu zastępczego firmie alternatywnej. Koszt serwisu wydaje się być z pozoru bardzo uzasadnionym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. Problemem w tym przypadku jest jednak dokładne zdefiniowanie zakresu usług serwisowych, co może powodować, że oferty poszczególnych dostawców będą nieporównywalne, zaś użytkownik mylnie przekonany, że otrzyma pełną i kompleksową obsługę serwisową. Termin realizacji jest uzasadniony jedynie w wyjątkowych sytuacjach tj. gdy szpital chce wdrożyć system poczty pneumatycznej przed zakończeniem umowy na transport ręczny przez firmę zewnętrzną tzw. „usługa gońców szpitalnych”. W innych przypadkach kryterium to jest zupełnie nieuzasadnione i będzie tylko przyczyniać się do wzrostu cen ofertowych.

Kryteria Wyboru Ofert

Dobre Praktyki

Kompendium wiedzy o systemach poczty pneumatycznej. Wymagania prawne, rodzaje instalacji, rozwiązania techniczne i ich cechy. Zagadnienia bezpieczeństwa, czystości, głośności, kosztów eksploatacji i serwisowania. Materiał który powinien się znaleźć w rękach wszystkich osób myślących o wdrożeniu instalacji poczty pneumatycznej w ich szpitalu.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nie znalazłeś informacji której szukałeś napisz do nas. Postaramy się Ci pomóc oraz uzupełnić materiały prezentowane na stronie. Ciągle uzupełniamy dostępne zasoby – dlatego zależy nam na informacji zwrotnej o potrzebach użytkowników w tym zakresie. Każda sugestia jest mile widziana.

Dobre Praktyki

Kompendium wiedzy