Poczta pneumatyczna w szpitalu

korzyści i oszczędności

Poczta pneumatyczna w szpitalu to szereg korzyściradykalne skrócenie czasu transportu materiału biologicznego do laboratorium, ułatwienie i usprawnienie pracy pielęgniarek i lekarzy, zmniejszenie kosztów noszenia ręcznego, pełne wdrożenie systemu Unit Dose. Wykorzystanie wydajnego transportu pneumatycznego w szpitalu powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, gdyż generuje oszczędności równoważne kosztom utrzymania od jednego do kilkunastu etatów pielęgniarskich ‑ w zależności od wielkości szpitala.

poczta-pneumatyczna-ladowanie-pojemnika

Poczta pneumatyczna może służyć do transportu materiału biologicznego, krwi, leków i dokumentów

Skrócenie czasu badań próbek – transport do laboratorium krótszy niż 60 sekund

Poczta pneumatyczna w szpitalu zapewnia transport materiału biologicznego do laboratorium i leków z apteki w obrębie oddziałów, SOR, sal operacyjnych oraz oddziałów ambulatoryjnych najczęściej w czasie krótszym niż 60 sekund. Z reguły jest to kilkanaście sekund w obrębie jednego budynku. Nawet w przypadku dużych odległości, gdy mamy do czynienia z przesyłaniem próbek pomiędzy dwoma oddzielnymi budynkami szpitala, czas transportu nie powinien przekraczać kilku minut. Wyjątkiem jest transport substancji szczególnie wrażliwych, w którym to przypadku szybkość transportu jest celowo zmniejszona przez komputer nadzorujący ruch pojemników w systemie. Tak krótkie czasy transportu oznaczają w praktyce niemal natychmiastowe dostarczenie materiału biologicznego do laboratorium, czy leków na oddziały lub SOR, co jest ogromną zaletą poczty pneumatycznej. Użycie systemów transportu pneumatycznego w szpitalach gwałtownie wzrasta, ponieważ znacznie skracają one całkowity czas badań.

pojemnik-poczty-pneumatycznej

Pojemnik poczty pneumatycznej

Grupowanie próbek – typowa cecha transportu ręcznego

Ręczny transport materiału biologicznego do laboratorium wiąże się z powszechnie praktykowanym „grupowaniem” próbek. Próbki krwi i moczu są przetrzymywane w miejscu pobrania do momentu, kiedy zbierze się ich taka ilość, która w ocenie „noszącego” uzasadnia ich ręczny transport. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której o szybkości wykonania badań decyduje nie ich pilność, ale praktyka ograniczania czasu przeznaczonego na ręczne noszenie. W przypadku szpitalnej poczty pneumatycznej zjawisko to zupełnie nie występuje, przesyłki wysyłane są na bieżąco. Wyeliminowanie „grupowania” próbek to jedna z istotnych zalet transportu pneumatycznego w szpitalu. Zjawisko „grupowania” materiału biologicznego ma szereg negatywnych konsekwencji dla działania szpitala i jakości wykonywanych świadczeń medycznych. Niektóre badania nie mogą zbyt długo czekać, gdyż ich wynik jest zupełnie zafałszowany i wprowadza w błąd lekarza stawiającego diagnozę. Rzetelny audyt w szpitalu często wykazuje, że czas „grupowania” próbek może sięgać nawet 2 godzin. Poczta pneumatyczna zapewnia, że w żadnym przypadku nie zostaną przekroczone maksymalne czasy od pozyskania materiału biologicznego do wykonania badania.

W przypadku transportu ręcznego zawsze do czasu „grupowania” należy dodatkowo dodać również faktyczny czas przejścia pracownika noszącego próbki badań, któremu doniesienie próbek na pieszo do laboratorium zajmuje średnio 10 minut. W przypadku zabudowy pawilonowej oraz dużych odległości pomiędzy budynkami szpitala, szczególnie w okresie zimowym faktyczny czas przejścia pracownika może być znacznie dłuższy, a zjawisko „grupowania” próbek ulega nasileniu. Na czas transportu materiału biologicznego do laboratorium będzie miała też wpływ wielkość szpitala. W większych obiektach szpitalnych odległości pomiędzy budynkami są znaczne, a co za tym idzie i czas transportu materiału biologicznego będzie odpowiednio dłuższy.

Do postawienia prawidłowej diagnozy lekarskiej potrzebne są szybkie i wiarygodne wyniki badań. Przy transporcie ręcznym materiału biologicznego obydwa te wymogi często nie są jednak spełnione. Poczta pneumatyczna w szpitalu ma następujące zalety: umożliwia wykonywanie szybkich badań na potrzeby SOR, czy badań śródoperacyjnych oraz całkowicie eliminuje „grupowanie” próbek.

Czas transportu ręcznego materiału biologicznego do laboratorium mierzy się w minutach lub nawet godzinach. Przy transporcie pneumatycznym mówimy wyłącznie o sekundach. Szybki transport materiału biologicznego do laboratorium ma istotne znacznie dla skrócenia całkowitego czasu badań laboratoryjnych TAT (Turn Around Time). Wiele opracowań naukowych wskazuje, że jest to jedyny element który obecnie daje jeszcze możliwości dalszego skutecznego skrócenia czasu badań próbek materiału biologicznego. W zależności od szpitala po wdrożeniu poczty pneumatycznej całkowity czas badań  materiału biologicznego TAT ulega skróceniu od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

grupowanie-probek-w-transporcie-recznym-wykres-liniowy

Porównanie czasu transportu „ręcznego” z  transportem pocztą pneumatyczną

System komputerowy zarządzający pocztą pneumatyczną w szpitalu zapisuje w bazie danych, z dokładnością co do sekundy, wszelkie działania użytkowników systemu, co pozwala na jednoznaczne określenie dokładnie kiedy została wysłana przesyłka z oddziału oraz dokładnie kiedy została ona odebrana w laboratorium. Pozwala to w sposób jednoznaczny ustalić i wyeliminować najmniejsze opóźnienia w wykonaniu niezbędnych badań, niezależnie czy powstały po stronie oddziałów szpitalnych, czy też po stronie laboratorium.

W przypadku SOR i działań Trauma Team należy również pamiętać o czasie, jako istotnym kryterium w aspekcie ratowania życia ludzkiego. Im krótszy czas badań, tym szybsze działania SOR i możliwość realnego zmieszczenia się w „złotej godzinie”. Poczta pneumatyczna w szpitalu to najskuteczniejsze narzędzie pozwalające na radykalne skrócenie czasu badań materiału biologicznego.

poczta-pneumatyczna-wizualizacja-systemu

System nadrzędny poczty pneumatycznej

Zmniejszenie kosztów noszenia ręcznego – oszczędności od 7 do 180 tys. zł miesięcznie

Poczta pneumatyczna, w zależności od wielkości szpitala, może wygenerować oszczędności od 7 do 180 tys. zł miesięcznie tj. kwoty równoważne kosztom utrzymania od jednego do kilkunastu etatów pracowniczychOszczędności te wynikają z ilości czasu faktycznie poświęcanego przez pielęgniarki i innych pracowników szpitala na ręczne noszenie próbek materiału biologicznego do laboratorium. Należy podkreślić, że uzyskane oszczędności czasu po wdrożeniu pneumatycznego systemu transportu w szpitalu nie oznaczają zwolnień pielęgniarek. Zaoszczędzony czas pielęgniarki mogą przeznaczyć na opiekę nad pacjentami. Dzięki wdrożeniu poczty pneumatycznej w szpitalu ograniczony zostaje problem braku wykwalifikowanych pielęgniarek i zastępowania pielęgniarek odchodzących na emeryturę nowym doświadczonym personelem, którego często nie ma (w 2020 r. w Polsce zabraknie 60 tys. pielęgniarek). Odciążenie pielęgniarek od zajęć pomocniczych typu „noszenie próbek” czy „noszenie leków” to  jedna z wielu korzyści stosowania instalacji transportu pneumatycznego w szpitalach. Po wdrożeniu poczty pneumatycznej znacznie wzrasta wydajność procesu leczenia przy zmniejszonych kosztach pracowniczych, które są jednymi z największych kosztów funkcjonowania szpitali. Zgodnie z raportem NIK zatrudnieniu w służbie zdrowia koszty zatrudnienia personelu stanowią dominującą część wydatków szpitali ogółem: wynoszą one od 47 proc. do ponad 85 proc łącznych kosztów. Warto podkreślić, że procentowy udział kosztów wynagrodzeń w wydatkach ogółem będzie się w przyszłości jeszcze bardziej zwiększał, co będzie zwiększało presję na ograniczanie ilości pracującego personelu.

brak-pielegniarek-w-szpitalach-rozwiazania-problemu

Poczta pneumatyczna jako rozwiązanie problemu braku wykwalifikowanych pielęgniarek

Wzrost bezpieczeństwa

Dzięki zastosowaniu poczty pneumatycznej w szpitalu zmniejsza się ryzyko uszkodzenia próbek materiału biologicznego np. na skutek przypadkowego upadku na powierzchnię podłogi w trakcie przemieszczania się osoby niosącej. Ograniczona zostaje możliwość kradzieży leków, w szczególności dotyczy to leków narkotycznych lub leków o znacznej wartości. Do zalet instalacji transportu pneumatycznego można zaliczyć zwiększone bezpieczeństwo danych pacjentów – ich danych osobowych i informacji o przebiegu choroby. Dostęp do nich w przypadku automatycznego systemu pneumatycznego jest znacznie bardziej ograniczony i dokładnie rejestrowany za pomocą indywidualnych kart dostępowych. Bezpieczny transport materiału biologicznego i leków pocztą pneumatyczną w szpitalu jest realizowany dzięki zastosowaniu całego szeregu mechanizmów i procedur bezpieczeństwa.

Wzrost jakości usług medycznych

Poczta pneumatyczna w szpitalu przyczynia się do wzrostu jakości świadczonych usług medycznych. Korzyści te wynikają z dwóch przyczyn: skrócenia czasu badań próbek materiału biologicznego i konsekwentnie skrócenia czasu postawienia diagnozy oraz „uwolnienia” pielęgniarek od konieczności ręcznego noszenia próbek, co daje pielęgniarkom czas i możliwość zajęcia się opieką nad pacjentami. Istnienie zależność pomiędzy niewłaściwym poziomem obsady kadrowej w placówkach, a niską jakością świadczonych usług, a tym samym bezpieczeństwa pacjentów. To narastający lawinowo w ostatnich latach problem zapewnienia w podmiotach leczniczych obsady personelu pielęgniarskiego. Uznaje się, że wysoka jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej skutkuje skróceniem czasu pobytu pacjenta w szpitalu, spadkiem umieralności, zmniejszeniem kosztów i ilości niepożądanych zdarzeń, równocześnie powodując wzrost satysfakcji pacjenta z opieki, wzrost wskaźnika wyzdrowień. Badania kliniczne jednoznacznie wskazują na częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, powikłań czy zgonów w przypadku braków w obsadzie pielęgniarskiej. Prowadzi to bezpośrednio do wzrostu kosztów leczenia z powodu m.in. przedłużających się hospitalizacji.

Optymalizacja pracy pielęgniarek

Warto wspomnieć jeszcze o jednej zalecie wdrożenia poczty pneumatycznej w szpitalu związanej z nadzorem nad personelem. W przypadku, gdy pielęgniarki zajmują się ręcznym noszeniem próbek, przebywają one często poza swoim oddziałem. W znaczący sposób utrudnia to ich przełożonym efektywny nadzór i optymalizację ich pracy. Praktycznie nie mają oni narzędzi, którymi można na bieżąco sprawdzić, jak przebiega transport ręczny na terenie szpitala, poza ich własnym oddziałem. Poczta pneumatyczna w szpitalu skutecznie eliminuje ten element z zakresu zadań pielęgniarek i pozwala Dyrekcji na łatwiejszy nadzór nad pracą pielęgniarek. W przypadku stosowania kart imiennych wszystkie czynności nadawania i odbioru są rejestrowane w systemie i istnieje możliwość późniejszej weryfikacji, kto i o której godzinie nadał i odebrał daną przesyłkę.

Optymalizacja pracy laboratorium

 

Eliminacja „szczytów” w laboratorium

Poczta pneumatyczna w szpitalu zmienia sposób dostarczania próbek do laboratorium, nie tylko pod względem skrócenia czasu transportu. Kolejną korzyścią z wdrożenia systemu transportu pneumatycznego jest dostarczanie próbek materiału biologicznego na bieżąco. Zjawisko „grupowania” próbek, powszechne w przypadku transportu ręcznego, nie jest uzasadnione w przypadku transportu materiału biologicznego pneumatycznie. Dzięki temu w znacznej mierze wyeliminowane są niekorzystne poranne „szczyty” materiału biologicznego do badań. Jako zaletę tej sytuacji należy wskazać fakt, że strumień próbek napływa do laboratorium płynnie w trakcie całego dnia, co powoduje, że praca w laboratorium może być lepiej zorganizowana. Skraca się średni czas badań i eliminowane są pomyłki wynikające z pośpiechu.

 

Centralizacja badań

Drugim elementem związanym z wykorzystaniem transportu pneumatycznego do transportu próbek do laboratorium jest możliwość scentralizowania dokonywanych badań. Ponieważ odległość od punktu poboru do punktu badań przestaje być istotnym czynnikiem, zamiast kilku rozproszonych, ale blisko położonych laboratoriów, można dokonać ich centralizacji w jednej, wspólnej lokalizacji. Jedno centralne laboratorium może zostać znacznie lepiej wyposażone, niż kilka oddzielnych punktów. Z reguły posiada ono również lepiej wykwalifikowany personel, który nie musi być już tak liczny, jak w kilku rozproszonych lokalizacjach. Pozwala to na dokonanie oszczędności: zarówno w zakresie sprzętu jak i ilości personelu pracującego na potrzeby wykonywania badań laboratoryjnych.

Zmniejszenie zajętości wind

Poczta pneumatyczna w szpitalu ma jeszcze jedną korzyść, przyczynia się do zmniejszenia ilości osób korzystających z wind osobowych. Pracownicy którzy normalnie zajmowali się ręcznym transportem materiału biologicznego do laboratorium i leków na oddziały, przemieszczając się cały dzień po szpitalu, nie korzystają w takim przypadku praktycznie z wind, gdyż pozostają w trakcie godzin pracy wyłącznie na swoich oddziałach. Ma to szczególne znaczenie w starszych budynkach szpitalnych, gdzie liczba wind jest często niewystarczająca w stosunku do potrzeb i na windę trzeba oczekiwać w kolejce. Analogicznie zmniejszają się również rachunki za energię elektryczną z tytułu pracy napędów wind.

Wsparcie systemu Unit-Dose

W przypadku zintegrowania poczty pneumatycznej z systemem przygotowania dawek leków jednostkowych Unit Dose możliwe są dodatkowo znaczne oszczędności w ilości wydanych leków i wyeliminowanie pomyłek przy przygotowaniu i podawaniu leku pacjentowi. Znacząco poprawia się również bezpieczeństwo w przypadku transportu leków narkotycznych lub o wysokiej wartości.

Więcej korzyści – podziel się z innymi swoją wiedzą!

Masz swoje własne przemyślenia lub obliczenia dotyczące opłacalności zastosowania poczty pneumatycznej – podziel się z nami swoją wiedzą. Jesteś użytkownikiem poczty pneumatycznej lub pasjonatem optymalizacji pracy i nowoczesnych rozwiązań technicznych i masz pomysły których my nie dostrzegliśmy – udostępnij je innym. Jeśli w twojej ocenie są jeszcze inne zalety i korzyści wynikające z tego rozwiązania technicznego – których nie znalazłeś napisz do nas. Bardzo chętnie uzupełnimy prezentowane informacje o nowe opinie otrzymane od użytkowników instalacji  poczty pneumatycznej.